• Slide1
  • Slide2
  • Slide3
  • Slide4
  • Slide5
  • Slide6

Καταστατικό ίδρυσης

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΩΝ

Άρθρο 1ο

Ιδρύεται στη Θεσσαλονίκη Σωματείο με την επωνυμία «Σύλλογος των εν Θεσσαλονίκη Γρεβενιωτών» με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Άρθρο 2ο

Σκοπός του Συλλόγου αυτού είναι η ανάπτυξη και διατήρηση του δεσμού των μελών του που κατάγονται από το Νομό Γρεβενών, η πνευματική επικοινωνία αυτών, η ηθική και πνευματική ανύψωση των μελών του όπως και η οικονομική ενίσχυση με κάθε πρόσφορο μέσο στα πλαίσια των νόμων που διέπουν τα Σωματεία. Καθώς επίσης η περισυλλογή και διάδοση του λαογραφικού και αρχαιολογικού υλικού του Νομού Γρεβενών και γενικά η παρακολούθηση των ζητημάτων του Νομού Γρεβενών και η υποστήριξη κάθε νόμιμου αιτήματός του.

Άρθρο 3ο

Μέσα για την πραγματοποίηση του σκοπού αυτού θα είναι:

1.- Η διενέργεια διαλέξεων, μελετών και δημοσιεύσεων πάνω στο λαογραφικό και αρχαιολογικό υλικό του Νομού Γρεβενών, πάνω στα ήθη, τα έθιμα καθώς και στις πλουτοπαραγωγικές πηγές αυτού.

2.- Η διοργάνωση γιορτών και συναυλιών με βάση τα δημοτικά τραγούδια του τόπου και τους τοπικούς χορούς.

3.- Η ίδρυση στη Θεσσαλονίκη και τα Γρεβενά λαογραφικού Μουσείου για την περισυλλογή κάθε υλικού που έχει σχέση με την ιστορία και τα έθιμα του τόπου.

4.- Η οργάνωση και λειτουργία στη Θεσσαλονίκη Λέσχης Γρεβενιωτών (εντευκτήριο).

5.- Η έκδοση περιοδικού και γενικά κάθε άλλο νόμιμο μέσο το οποίο θα έκρινε πρόσφορο η Γενική Συνέλευση των μελών ή το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου και

6.- Η παροχή βοήθειας στους πάσχοντες ιδιαίτερα στους άπορους φοιτητές για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών τους ή υγειονομική τους περίθαλψη.

Άρθρο 4ο

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Τα μέλη του Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά και αρωγά αντεπιστέλλοντα και επίτιμα. Τακτικά μέλη μπορούν να γραφούν όλοι όσοι κατάγονται από το Νομό Γρεβενών και κατοικούν ή διαμένουν στη Θεσσαλονίκη, ηλικίας πάνω από 18 χρονών, είναι Έλληνες πολίτες και απολαμβάνουν πλήρως τα πολιτικά και αστικά δικαιώματα, η εγγραφή τους γίνεται με έγγραφη αίτησή τους προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου. Αρωγά μέλη γίνονται όσοι αποδέχονται τις αρχές του Συλλόγου και επιθυμούν να τον ενισχύσουν με τη συνδρομή τους. Αντεπιστέλλοντα μέλη γίνονται οι Γρεβενιώτες που διαμένουν στις επαρχίες και το εξωτερικό και επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται από τη Συνέλευση όσοι με οποιονδήποτε τρόπο διακρινόμενοι με τη δραστηριότητά τους συμβάλλουν στην ευόδωση των σκοπών του Συλλόγου.

Άρθρο 5ο

Τα μέλη του Συλλόγου έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης εισόδου στις δημόσιες συνεδριάσεις και διαλέξεις αυτού, έχουν επίσης το δικαίωμα να προτείνουν καθετί που θα έκριναν ωφέλιμο για την ευόδωση των σκοπών του Σωματείου γραπτά ή προφορικά προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει σχετικά με την πρόταση. Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα να εκλέγουν, να εκλέγονται και να παρίστανται στις Γενικές Συνελεύσεις.

Άρθρο 6ο

Τα μέλη καταβάλλουν ως δικαίωμα εγγραφής εφάπαξ το ποσό των 1.000 δραχμών, ως συνδρομή δε ετήσιο ποσό που καθορίζεται κάθε χρόνο από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 7ο

Κάθε μέλος του Συλλόγου μπορεί να αποχωρήσει υποβάλλοντας για αυτό έγγραφη αίτηση σχετικά με τη διαγραφή του από το Σύλλογο πριν τρεις τουλάχιστον μήνες από τη λήξη του λογιστικού έτους και συντελείται με τη λήξη αυτού. Κάθε μέλος που δεν τακτοποιείται ταμιακώς διαγράφεται από το Σωματείο, ξαναγράφεται δε με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης διαγράφεται κάθε μέλος του οποίου η διαγωγή θα κριθεί επιβλαβής για το Σύλλογο. Επίσης διαγραφή μέλους του Σωματείου γίνεται και εάν αυτό θελήσει να παραβεί διατάξεις του καταστατικού ή του κανονισμού ή της νομοθεσίας για τα σωματεία. Η διαγραφή ενεργείται με απόφαση της Γεν. Συνέλευσης. Η επανεγγραφή μέλους που διαγράφηκε έτσι μπορεί αν γίνει με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, μετά από πρόταση του Δ.Σ.

Άρθρο 8ο

Πόροι του Σωματείου θα είναι: α) Οι ετήσιες συνδρομές των μελών όπως και οι εγγραφές αυτών. β) Οι εκούσιες χορηγήσεις των μελών, οι δωρεές οποιονδήποτε τρίτων, οι εισπράξεις από διαλέξεις, γιορτές, θεατρικές παραστάσεις, συνεστιάσεις, χοροεσπερίδες, κληροδοτήματα και κάθε άλλο νομίμως προερχόμενο έσοδο κλπ. Δωρητές θεωρούνται και ανακηρύσσονται από τη Γενική Συνέλευση όσοι καταβάλλουν στο Σύλλογο εφάπαξ – 100.000 δρχ. και άνω -. Όσοι δε προσφέρουν δραχμές – 1.000.000 και άνω – ανακηρύσσονται ευεργέτες και όσοι προσφέρουν δραχμές – 2.000.000 και άνω – ανακηρύσσονται ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ.

 

 

 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Άρθρο 9ο

Το Σωματείο διοικείται από επταμελές Συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από ένα Πρόεδρο, έναν Αντιπρόεδρο, ένα Γενικό Γραμματέα, έναν Ταμία και τρεις (3) Συμβούλους, των οποίων η υπηρεσία είναι άμεση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται με απόλυτη πλειοψηφία από τα τακτικά μέλη το πρώτο δεκαήμερο του μηνός Μαΐου κάθε διετία με μυστική ψηφοφορία με ψηφοδέλτια. Απαραίτητη είναι η παρουσία των τακτικών μελών, διαφορετικά η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται μετά από οκτώ ημέρες, οπότε αρκεί οποιοσδήποτε αριθμός, η θητεία του είναι διετής. Το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε οχτώ ημέρες από την εκλογή του, καταρτίζεται σε σώμα, εκλεγόμενου του Προέδρου, του Αντιπροέδρου, του Γενικού Γραμματέα και του Ταμία των συμβούλων που εκλέχτηκαν από τη Γενική Συνέλευση.  

Άρθρο 10ο

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο παραλαμβάνει από τον προκάτοχό του μέσα σε οχτώ ημέρες τα σχετικά με τη διοίκηση με τακτικό πρωτόκολλο.

Άρθρο 11ο

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει σε κανονικά χρονικά διαστήματα που καθορίζονται από αυτό, έκτακτα δε συνεδριάζει με πρόσκληση του Προέδρου ή αν το ζητήσουν γραπτά πέντε τουλάχιστον μέλη του, αναφέροντας και τα θέματα έτσι ώστε ο Πρόεδρος να υποχρεούται μέσα σε τρεις ημέρες από την επίδοση σ’ αυτόν της αιτήσεως να καλέσει σε Συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και οι αποφάσεις του έχουν κύρος όταν παρίστανται πέντε τουλάχιστον μέλη του. Σε ισοψηφία αποφασίζει η ψήφος του Προέδρου.

Άρθρο 12ο

Σε περίπτωση αποχώρησης ή παραίτησης κάποιου μέλους το Διοικητικό Συμβούλιο σε αντικατάσταση του απομακρυθέντος ή παραιτηθέντος τακτικού μέλους, προβαίνει στη συμπλήρωση αυτού με τους αναπληρωματικούς συμβούλους.

Άρθρο 13ο

Ο Πρόεδρος εκπροσωπεί το Σωματείο ενώπιων κάθε Αρχής όπως και Δικαστήρια, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και προεδρεύει σε αυτό, υπογράφει τα έγγραφα και τα εντάλματα, κατευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Συνελεύσεων, θέτει τα ζητήματα σε ψηφοφορία και κηρύσσει την έναρξη των συνεδριάσεων. Συντάσσει τα έγγραφα και φροντίζει για την εκτέλεση των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης. Όταν απουσιάζει ή κωλύεται τον αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

 

Άρθρο 14ο

Ο Γενικός Γραμματέας κρατά τα πρακτικά των συνεδριάσεων, φυλάει το αρχείο, τη σφραγίδα, κανονίζει τα πάσης φύσεως έγγραφα και αιτήσεις του Συλλόγου, τηρεί την αλληλογραφία του γενικού μητρώου των μελών και το πρωτόκολλο των εγγράφων και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τα έγγραφα του Συλλόγου.

Άρθρο 15ο

Ο Ταμίας διαχειρίζεται την πάσης φύσεως περιουσία του Συλλόγου, ενεργεί τις εισπράξεις, εκδίδει τις ανάλογες αναγκαίες διπλότυπες αποδείξεις, εκτελεί κάθε πληρωμή με βάση εντάλματα. Τηρεί τα απαιτούμενα διαχειριστικά βιβλία, κρατά στα χέρια του ποσό μέχρι 150€, τα δε υπόλοιπα καταθέτει στο όνομα του Συλλόγου στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 16ο

Η Γενική Συνέλευση: α) Λαμβάνει χώρα τακτικά κάθε χρόνο συγκαλούμενη από τον Πρόεδρο με ανακοίνωση τοιχοκολλημένη 30 ημέρες πριν από τη συνέλευση στα Γραφεία του Συλλόγου ή μέσω του τύπου και έκτακτα όταν παραστεί ανάγκη να ζητηθεί η σύγκλισή της με έγγραφη αίτηση από το 1/5 των τακτικών μελών, που να αναγράφει και τα συζητητέα θέματα. Τα θέματα ανακοινώνονται στα Γραφεία του Συλλόγου ή μέσω του τύπου 5 ημέρες πριν από τη συνέλευση. β) Τα τακτικά μέλη του Σωματείου, εφ΄ όσον ο Πρόεδρος κρίνει, ανακοινώνεται δε σ΄ αυτούς και η ημερήσια διάταξη. γ) Εγκρίνει τον προϋπολογισμό και τον απολογισμό στο τέλος κάθε χρόνου, οι δε αποφάσεις της συνέλε

υσης λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

Άρθρο 17ο

Η Γενική Συνέλευση κατά την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου και την Εξελεγκτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από τρία μέλη. Η Εξελεγκτική Επιτροπή ενεργεί τον έλεγχο της χρηματικής διαχειρίσεως και υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση τη σχετική έκθεση.

Άρθρο 18ο

Όλα τα μέλη του Συλλόγου έχουν ίσα δικαιώματα. Η ιδιότητα του μέλους είναι ανεπίδεκτη αντιπροσώπευσης και δεν μεταβιβάζεται ούτε κληρονομείται.

Άρθρο 19ο

Η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια και αποφασίζει: α) Για τις τροποποιήσεις του παρόντος καταστατικού. β) Για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου. γ) Για την έγκριση του προϋπολογισμού διαχειρίσεως. δ) Για την έγκριση του απολογισμού των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και του οικονομικού ισολογισμού και απολογισμού κάθε χρόνο και των εκθέσεων της εξελεγκτικής επιτροπής. ε) Για την αποδοχή κληροδοσιών και δωρεών, για τη σύναψη δανείων όπως και για την κτήση εξ επαχθούς αιτίας ή εκποίησης ακινήτων ή κινητών αξίας πάνω από 600€. στ) Για κάθε άλλο θέμα που υπάγεται σύμφωνα με το νόμο στην αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης, κληρονομιές και κληροδοσίες που καταλείπονται στο Σωματείο γίνονται δεκτές πάντα εις ωφέλεια απογραφής.

Άρθρο 20ο

Κατά την τακτική Συνέλευση κάθε χρόνο υποβάλλεται στον Πρόεδρο απολογισμός των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου κατά το λήξαν έτος, από δε τον Ταμία ισολογισμός και απολογισμός της χρήσεως του λήξαντος χρόνου με όλα τα δικαιολογητικά και έγγραφα.

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΠΟΙΝΕΣ

Άρθρο 21ο

Ο Σύλλογος διαλύεται με απόφαση των μελών του, απαιτούμενης της παρουσίας του μισού τουλάχιστον αυτών και με πλειοψηφία των (3/4) τριών τετάρτων των παρόντων, όπως επίσης και όταν τα μέλη του μειωθούν σε λιγότερα από (10) δέκα ή και με απόφαση του Πρωτοδικείου με αίτηση της Διοικήσεώς του όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το Νόμο.

Άρθρο 22ο

Η περιουσία του Συλλόγου που υπάρχει μετά τη διάλυσή του, περιέρχεται σε Φιλανθρωπικό Ίδρυμα του Νομού Γρεβενών, το οποίο θα ορίσει η Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου και μετά την απόφαση του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 23ο

Η τροποποίηση του Καταστατικού του Συλλόγου αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση και με πλειοψηφία των 3/4 με παρουσία των 2/3 των τακτικών μελών, αν δεν επιτευχθεί αυτό επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση μετά από 8 ημέρες, οπότε αρκεί το 1/2 των μελών και η πλειοψηφία των 3/4.

Άρθρο 24ο

Κάθε μέλος το οποίο αντιδρά στις επιδιώξεις και τους σκοπούς του Σωματείου ή παρεμβάλλει προσκόμματα στην εκτέλεση αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης, η διαγωγή του είναι οπωσδήποτε ασυμβίβαστη με την αξιοπρέπεια και τα συμφέροντα του Σωματείου, υπόκειται στις κυρώσεις του άρθρου 9 του Α.Ν 795/1971, οι οποίες επιβάλλονται από τη Γενική Συνέλευση, σε συνδυασμό με το άρθρο 88 του Α.Κ. Η πειθαρχική ποινή επιβάλλεται από τη γενική Συνέλευση, το δε ενδιαφερόμενο μέλος έχει το δικαίωμα προσφυγής κατά τις παραπάνω διατάξεις.

Άρθρο 25ο

Το Σωματείο έχει κυκλική σφραγίδα με την επιγραφή «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΩΝ» και στο κέντρο «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 1952».

Άρθρο 26

Ως γιορτή του Συλλόγου ορίζεται η 15η Μαΐου, ημέρα εορτής του Αγίου Αχιλλείου. Κατά την εορτή αυτή θα τελείται Θεία Λειτουργία σε κάποιους Ιερούς Ναούς της Θεσσαλονίκης, ενώ θα παρευρίσκονται τα μέλη του.

Θεσσαλονίκη 1 - 2 – 1993.


 

Τρέχον Δοικητικό Συμβούλιο

Προεδρος: Ιωάννης Πάκας
Αντιπρόεδρος: Ευάγγελος Δρίζης
Γενική Γραμματεας: Αθανάσιος Οικονόμου
Ταμίας: Δημήτριος Ζαψαλής
Μέλος: Ελένη Αδάμου
Μέλος: Ζωή Μπασδαγιάννη
Μέλος: Χριστίνα Παπαδοπούλου